Waarom Jezus
en niet Boedha?
 
Je kunt Jezus absoluut niet vergelijken met iemand anders. Het christelijk geloof is totaal anders dan alle andere godsdiensten.
 

   
 

Wat zijn die verschillen dan wel?

De andere godsdiensten zijn pogingen van de mens om bij God te komen. Jezus doorprikte die ballon door te zeggen dat het voor een mens onmogelijk is om uit zichzelf bij God te komen.

Het is totaal uitgesloten.

Waarom?

Omdat de mens beheerst wordt door het kwaad.
Allemaal hebben we meer last van negatieve neigingen dan we toegeven.
Egoïsme, oneerlijkheid, anderen kwetsen en vernederen, liegen voor ons eigen voordeel, roddelen, stelen, anderen misbruiken,...
Deze dingen maken onszelf en anderen niet werkelijk gelukkig. Toch kunnen we ons best doen, om goed te leven.
Maar uiteindelijk falen we allemaal toch weer. We zijn niet volmaakt. Het kwaad zit gewoon in ons gebakken, naast het goede.

Het is voor een mens onmogelijk om uit zichzelf bij God te komen

Hoe komt het dat het kwaad invloed heeft op de mens?

Omdat de mensheid zich heeft laten verleiden door het kwaad. De Bijbel beschrijft de geschiedenis van de eerste mensen
die bij God leefden en dolgelukkig waren. Op zeker ogenblik probeerde het kwaad de mensen te misleiden,
door een aanlokkelijk voorstel te doen. De mens geloofde de sluwe leugens, en trapte erin.
Het gevolg was dat het kwaad macht kreeg over de mens, die God niet geloofd had, en ongehoorzaam was.
De mens had zich verwijderd van Gods waarheid en was een aanhanger van de leugen van het kwaad geworden.
Het gevolg was dat er een scheiding kwam tussen God en de mens.

Deze geschiedenis kun je lezen in hoofdstuk 3 van Genesis (de Bijbel).
 

De mens kan het toch weer goed maken?

Jammer genoeg niet. De mens heeft zichzelf van Gods waarheid afgekeerd en staat sindsdien onder gezag van de leugen.
Deze leugen is een persoon, die eigenlijk de 'vader' van de leugen is. De Bijbel noemt hem duivel, ofwel Satan.
Deze onzichtbare macht is de verpersoonlijking van het kwaad. Hij is de uiteindelijke oorzaak van alle leugens, roddels, vernedering, oneerlijkheid, diefstal, misbruik, moord en oorlogen. Hij heeft zoveel macht over de mens, omdat we God niet geloofden en de leugen in ons bestaan toelieten.

Kan God daar niets aan doen?

Jawel. De enige manier om de mensheid te redden uit de klauwen van het kwaad, was door de mens los te kopen.
De schuld van de mens moest gedragen worden door iemand die zelf onschuldig was. Daarom kwam Jezus.

Wie is Jezus eigenlijk?

De Bijbel legt uit dat Jezus altijd bij God heeft geleefd als 'het Woord', of anders gezegd als kennis, waarheid, wijsheid.
Hij was bij God en was zelf ook God. Door 'kennis en wijsheid' is alles geschapen. Zowel de machtige sterrenstelsels in het heelal als de miniscule, ongelooflijk complexe atomen, zijn gemaakt door 'wijsheid'. Door 'het Woord'. Dat Woord was Jezus, voordat hij mens werd.

Lees hierover in de eerste hoofdstukken van het evangelie van Johannes.

Alles is gemaakt door 'kennis en wijsheid'

Waarom werd 'het Woord' opeens 'Jezus'?

De naam Jezus betekent Redder. Zijn volledige naam was Jezus Christus, wat betekent: Gods Redder die gezalfd is met de Geest van God, of simpelweg de Gezalfde Redder. Zijn naam maakt dus al duidelijk waarom Hij geboren werd: om te redden.

Wie moest hij redden?

De hele mensheid. De vrouw uit wie Jezus geboren werd, was bevrucht door Gods Geest. De Schepper bracht zijn eigen zaad in het lichaam van een vrouw. De baby die daaruit voortkwam was Jezus, die juist daarom de Zoon van God wordt genoemd.

Ik kan me echt niet voorstellen dat zoiets mogelijk is.

Je hoeft je het ook helemaal niet te begrijpen. Je bent er gewoon te dom voor (oeps, sorry!). Jij en ik zijn echt veel te onwetend om zoiets te kunnen vatten. Het is net zoals met zoveel dingen die met het bovennatuurlijke
te maken hebben. Ik word tureluurs van mensen die zeggen dat dit of dat 'onmogelijk' is. Het betekent toch niet
omdat wij met ons kilootje halfontwikkelde hersenen iets niet kunnen begrijpen dat het daarom 'dus' niet kan?
Ons inzicht is zo beperkt en toch spelen we zo graag voor allesweters.
 

Het betekent toch niet omdat wij met ons kilootje halfontwikkelde hersenen iets niet kunnen begrijpen dat het daarom 'dus' niet kan?

Oeioei, niet kwaad worden...

De Bijbel zegt dat God soms woedend is over onze eigenwijze domheid. De mensen denken dat ze slim zijn, zegt God in de Bijbel, maar eigenlijk zijn ze blind. De wijsheid van mensen is dwaasheid in Gods ogen, staat er in de Bijbel.

Maar goed, ik dwaal af. God zorgde er dus voor dat er een mens werd geboren zonder erfzonde. Het scheppende Woord dat vlees werd. God werd mens. De onzichtbare God verwekte een kind in een gewone vrouw. Deze Zoon van God was dus zowel mens als God. De eicel was menselijk en het zaad kwam rechtstreeks vanuit God.

Wat kwam Jezus eigenlijk doen?

Jou redden uit de klauwen van het kwaad. Dat betekent niet dat jij zo'n slechterik bent. Het gaat er helemaal niet
om hoeveel misdaden je op je kerfstok hebt. De kwestie is dat jij en ik geschapen zijn om dicht bij God te leven.
In een omgeving waar alleen maar vreugde, liefde, vriendschap, plezier, genot, licht en goedheid is. Nu is dat niet het geval. Er rust een vloek op de mensheid. De mens is schuldig. Daarom ervaar je niets van God. Het lijkt zelfs alsof Hij helemaal niet bestaat.

De kwestie is dat jij en ik geschapen zijn om dicht bij God te leven.

Hoe heeft Jezus de mensheid gered?

Door de straf van de mensheid op Zich te nemen. De Bijbel legt uit dat iemand die besmet is door het kwaad, zelfs al is dat maar een klein beetje, de eeuwige dood verdient. Dood betekent scheiding: die persoon wordt voor altijd van God gescheiden. Concreet houdt dat in dat je terechtkomt in het compleet tegenovergestelde van wat God is. Hij geeft geluk, liefde, plezier, vrijheid, enzovoort. De straf voor het kwaad is eeuwig ongeluk, haat, lijden, gevangenschap. Kort gezegd: de hel. Een plaats van onophoudelijke pijniging en ellende.

Dat kan God toch nooit willen?

Goed gezien. Dat is het laatste wat Hij wil voor jou. Daarom kwam Jezus. Je moet goed beseffen dat het voor Jezus
een enorme vernedering en opoffering was om uit de meest heerlijke plaats vol schoonheid en goedheid af te dalen naar onze planeet, waar zoveel smerigheid is. Eenmaal op aarde liet Hij zien wie God is. Om te beginnen genas Hij iedereen die ziek was. Ziekte is een rechtstreeks gevolg van het kwaad in de wereld. Daarom genas Jezus de zieken.

In het Mattheüs evangelie staat zesmaal letterlijk
dat Jezus alle zieken genas. Lees het maar...

Daarnaast dreef hij demonen uit. Demonen zijn kwade geesten die mensen ongelukkig maken. Ze veroorzaken ziekte, depressie, angsten, nachtmerries, verslavingen, enz. Jezus maakte komaf met deze onzichtbare wezens door ze met een kort bevel uit de mens te jagen. Wat Hij echter vooral deed was mensen vertellen over God de Vader. Hij legde uit dat God van ons houdt en wil dat we anders gaan leven. Jezus toonde ons de weg naar echt geluk. Zo zei Hij bijvoorbeeld:
als je alleen maar voor jezelf leeft, zul je nooit gelukkig zijn. Je kunt pas geluk vinden, als je ook echt geeft om anderen.

Lees de verschillende levensbeschrijvingen van Jezus
maar eens in de Bijbel (Lukas, Marcus, ...)

Hij legde uit dat God van ons houdt en wil dat we anders gaan leven.

Was dat zijn hoofdtaak?

Neen. Het belangrijkste wat Hij deed, was sterven aan het kruis. Jezus liet Zich vrijwillig doodmartelen door de mens die Hij zo liefhad. Hij werd zo verschrikkelijk gemarteld, dat zijn ingewanden zichtbaar werden en dat zijn gezicht er niet meer menselijk uitzag. De romantische beeldjes van een mooie Jezus aan het kruis zijn geen juiste weergave van de realiteit.
In werkelijkheid was Jezus letterlijk kapotgeslagen. Het bloed stroomde langs alle kanten langs Hem heen. Met zwepen waar stukjes ijzer in verwerkt waren reten ze zijn rug volledig open, soldaten beukten in op zijn gezicht met hun vuisten en met geweld trokken ze zijn baard uit. Ze duwden een kroon, gevlochten uit lange, vlijmscherpe doornen, IN zijn hoofd. Daardoor gutste het bloed uit zijn schedel
over zijn nek en schouders.

Hij werd zo verschrikkelijk gemarteld, dat zijn gezicht er niet meer menselijk uitzag.

Was het echt zo erg?

Die Romeinse soldaten waren geen lieverdjes, wees daar maar zeker van. Ze stonden bekend om hun wreedheid, en als je beseft dat er toen nog geen sprake was van mensenrechten, weet je wat dat betekent. Deze bloeddorstige vechtersbazen botvierden hun lusten van aggressie en moordlust op de meest onschuldige man die er ooit op aarde geleefd heeft.

Wat deed Jezus?

Niets. Hij gaf geen kik. De Bijbel zegt dat Hij zich als een lam naar de slachtbank liet leiden. Hij verdedigde Zich niet,
omdat Hij wist waarom Hij dit onderging. Door zijn leven te geven, zou Hij de mensheid verlossen. Het was onze pijn die op Hem kwam, onze ziekten droeg Hij, onze straf onderging Hij.

Na een urenlange marteling werd Jezus levend vastgespijkerd aan een kruis. Zware nagels werden met grote kracht door
z'n polsen en voeten geslagen. Kun je je een beetje indenken wat dat is? Daarna werd het kruis omhooggeheven.

Het ergste begon toen pas voor Jezus. Want als je aan een kruis hangt, kun je heel moeilijk ademen. Je ingewanden zakken namelijk naar beneden, waardoor je begint te stikken. Dus Jezus moest Zich telkens met z'n doorboorde voeten opdrukken en zich aan z'n doorboorde handen optrekken om wat lucht te kunnen happen.

Dat is gewoonweg gruwelijk!

We kunnen er ons geen beeld van vormen wat dat voor Jezus moet geweest zijn. De pijn die Hij onderging was onbeschrijflijk. Wat echter nog erger was, was dat Hij op dat ogenblik een nog veel ergere marteling onderging.
De zonden, het kwaad, de overtredingen van de hele mensheid, zowel uit het verleden als in de toekomst, werden op Hem gelegd. Zijn Vader, die onmetelijk veel van Jezus hield, legde op Zijn eigen Zoon de schuld van de ganse mensheid.
Alle leugens, bedrog, misbruik, haat, perversiteit, moord, enz. werd op de meest zuivere Persoon gelegd die er was.

Waarom deed God dat?

Omdat dat de enige manier was waarop de mens vrij kon worden van de kwade overheersing. De schuld van de mens was
de houvast van het kwaad. Onze zonde is hun wapen. Dus wat deed Jezus? Hij nam Satan zijn wapens af. Hij nam onze schuld op Zich. Het strafblad van de ganse mensheid werd samen met Jezus als het ware aan het kruis genageld.
Daardoor kunnen jij en ik van onze fouten vrijgesproken worden. Dankzij Jezus kan God weer tot ons komen. En kunnen wij weer met God in contact komen. De macht van het kwaad is gebroken. Jezus nam alles weg. Hij maakt je vrij van je verleden en geeft je een nieuw leven.

Het strafblad van de mensheid werd samen met Jezus als het ware aan het kruis genageld

Maar ik ben toch niet zo slecht?

Neen, maar je bent ook niet zo goed. Iedereen heeft wel eens gelogen, iets gepikt, iemand anders gekwetst, of misbruik gemaakt van andermans goedheid. Het speelt geen rol wat je gedaan hebt. Voor God zijn we allemaal één pot nat. We zijn gesneden uit hetzelfde hout. De erfzonde rust op het kleinste kind. Waarom moeten ouders hun kinderen anders leren braaf te zijn? Ondeugend zijn ze uit zichzelf! Het zit erin gebakken.

Hoe kan ik deze verlossing van Jezus ervaren?

Heel eenvoudig: erken dat je niet volmaakt bent. Geef toe dat ook jij fouten begaan hebt. Je bent niet volmaakt. Dat weet je maar al te goed. Je hoeft geen seriemoordenaar te zijn om in het krijt te staan bij God. Je zus pijn doen of liegen tegen je beste vriend is net zo goed verkeerd als de schooldirecteur van kant maken.

Vraag dus aan Jezus vergeving voor alles wat je ooit verkeerd hebt gedaan.

Je kunt dat net zo goed NU doen, op dit ogenblik. Waarom wachten als je weet dat het nodig is? Het is eenvoudiger dan je denkt. God kent je toch door en door. Vertrouw er maar op. Vraag gewoon aan Jezus dat Hij je vrijmaakt van je schuld. En zeg tegen God dat je Hem wilt leren kennen. Zeg het maar gewoon. Of denk het. Door dat te doen zet je de deur van je hart open tussen jou en God. Hij kan de deur van je hart niet openbreken. Jij moet het zelf doen.

Als je dat gedaan hebt, vraag je aan God om jou te vullen met Zijn Geest. Jezus deed niets zonder de Geest van God. Daarom heette Hij Christus, de gezalfde. God zalfde Hem met Zijn Geest. Dat heb jij ook nodig.

Vraag God dat Hij je vult met Zijn Geest.

Het is de Geest van God die jou de liefde van je onzichtbare Vader laat beseffen en ervaren. Jezus maakt je vrij van je schuld en opent de weg tot de Vader. De Geest vult je met geloof, vertrouwen, liefde, kracht en vreugde.

Wees alsjeblieft niet bang voor Hem. Veel te veel christenen zijn als de dood voor de Geest van God. Daar is absoluut geen reden voor. Er is niemand zo zacht, teder, machtig en grandioos als Hij. Jezus kon niets doen zonder de Geest van Zijn Vader. Jij hebt Hem dus minstens even hard nodig om een relatie met God te kunnnen hebben.

Is dat het verschil tussen Jezus en andere godsdienstige leiders?

Yep! Alle andere religieuze figuren brachten een religie. Jezus niet. Hij bracht verlossing. Hij zei niet: doe dit en dat om bij God te komen. Hij zei: Ik ben de weg tot God. Zie je het verschil?

Zijn er nog meer verschillen?

Absoluut! Een ander reuzegroot verschil is dat alle andere godsdienstige 'helden' zo dood zijn als een pier. Erger nog, ze zijn zelfs opgegeten door de pieren. Jezus niet. Hij leeft.

Wablief? Wa's-da-nu-weer-voor-zever?!?!

Haha, geen zever, maar keiharde werkelijkheid. De dood had geen recht op Jezus. Wat denk je wel? Jezus had dan wel de schuld van miljarden mensen op Zich genomen, maar Hij was Zelf toch nog steeds onschuldig. Daarom had de dood geen vat op Hem. De dood had geen enkele aanspraak op de Zoon van God. Daarom wekte de Vader Hem op. Na drie dagen werd Hij levend. Springlevend. Zodoende nam Hij niet enkel de schuld weg van de mensheid, maar Hij ontnam de dood ook haar greep op de mensheid.

Hij was Zelf toch nog steeds onschuldig. Daarom had de dood geen vat op Hem

Wat bedoel je daarmee?

Jij bent niet geschapen om enkele jaren je broek (of rok) te verslijten en daarna voor eeuwig van het toneel te verdwijnen.
Zo absurd is het bestaan niet (hoewel velen je dat wel willen laten geloven!). God wil jou eeuwig leven geven. Bij Hem. Als zijn geliefde kind, genietend van zijn kracht en goedheid, samen met ontelbare anderen. In een omgeving waar alleen geluk en schoonheid is.

Daarom stond Jezus op uit de dood. Hij verbrak de macht van de dood op de mens. Nu kan Hij iedereen die in Hem gelooft ook opwekken uit de dood en het eeuwige leven schenken.

God wil jou eeuwig leven geven. Bij Hem. Als zijn geliefde kind, genietend van zijn goedheid

Is dat zo?

God legt uit in de Bijbel dat Hij een dag heeft vastgesteld waarop alle doden ooit zullen opgewekt worden. De vele miljarden zielen die ooit geleefd hebben, zullen opstaan uit de dood en voor God verschijnen. Dan zal God hen oordelen op grond van wat ze tijdens hun leven gedaan hebben. Iedereen die heeft geluisterd naar zijn stem,
diep in hun binnenste, zullen altijd bij Hem zijn.

Dankzij Jezus kunnen zij voor altijd Gods eigendom worden. Jezus heeft hen namelijk vrijgekocht met zijn eigen leven.
De mensen die zich altijd van God afgekeerd hebben zullen voorgoed van Hem verwijderd worden. Zij worden geworpen in een plaats van puur kwaad, pijn en ongeluk.

Maar diegenen, waarvan jij er ook een kunt zijn, die Gods liefde ontvingen en ze doorgaven aan anderen, zullen het meest intens geluk krijgen dat er bestaat.

Voor eeuwig.

Klinkt goed...

Dat is het verschil tussen Jezus en de vele andere religies.

Jezus bracht geen religie.
Hij bracht verlossing.
Opdat we opnieuw een relatie
met onze liefhebbende
Schepper zouden kunnen hebben.
 
En... Hij overwon de dood. Hij leeft nog steeds. Alle anderen zijn dood. Andere religies zijn pogingen van de mens om uit eigen kracht God als het ware te verdienen. Je kunt Hem niet verdienen. Al wat je kunt doen is zijn liefde ontvangen en doorgeven.

Of... Hem de rug toekeren en enkel leven voor jezelf.

Hmm...

Aan jou de keus.

  Bron:  REAL LIFE! Klik hier